Skip to content

Hållbarhet

Hållbarhet – en integrerad del av vår verksamhet

Vår vision är tydlig – Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. För oss är hållbarhetsarbetet inte bara en uppgift vid sidan av verksamheten, det är själva verksamheten.

För varje elpanna Zander & Ingeström installerat kan vi i många fall ersätta olja-, kol-, biobränsle- eller gasgenererad ångtillverkning och vattenuppvärmning med eldriven sådan och därtill oftast med lägre resurs- och elförbrukning och lägre utsläppsgenerering som följd. Vid varje arbetsplats där Bullerbekämparen varit lämnar de med betydligt lägre bullernivå och en därmed tydligt förbättrad arbetsmiljö för de anställda. När Christian Berner-bolagen installerat vattenreningssystem får fler människor tillgång till renare vatten på ett mer resurseffektivt sätt och med lägre eller inget behov av kemikalier. Vibrationsdämpande material från Christian Berner-bolagen förbättrar miljön runt spårbunden trafik. Listan kan göras lång. Vår sedan länge höga tekniska kompetens och förståelse för våra kunders processer är vår styrka. Att vara i framkant teknologiskt går hand i hand med hållbarhet där nya tekniker kontinuerligt behöver utvecklas.

För oss är hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår verksamhet

Berner Industrier undertecknade 2020 FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact, vilket innebär att vi som koncern förbinder oss att aktivt arbeta med, och följa, Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
Berner Industrier arbetar aktivt enligt Agenda 2030, innehållande de 17 globala hållbarhetsmålen. Målen har hjälpt till att tydliggöra att en globalt hållbar utveckling är tätt knuten till ekonomi, miljö och sociala aspekter, och att det behöver finnas en balans mellan de tre, där ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för såväl social som miljömässig hållbarhet, och vice versa och grundförutsättningen – en god styrning som säkerställer regelefterlevnad i varje led. Uppförandekoden (se nedan) bildar basen för vår styrning.

I vår hållbarhetsrapport skriver vi mer om vårt arbete dessa områden – Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet samt God styrning och ekonomisk hållbarhet.