Skip to content

Visselblåsarfunktion

Berner Industrier AB

Berner Industrier vill vara en god kraft i samhället, som arbetar för en hållbar utveckling på ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt sätt. På ett systematiskt sätt ska vi bedöma, förebygga och hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet, ansvarsfull affärsverksamhet och miljöpåverkan. Till vår hjälp har vi våra etiska riktlinjer, beskrivna i koncernens Uppförandekod.

Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vill även uppmuntra företagets representanter och samarbetspartners till en dialog som främjar en hållbar utveckling och är öppna för frågeställningar om relaterade framsteg och dilemman.

Om det uppstår misstanke om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Berner Industrier policies har vi upprättat en visselblåsarfunktion. Kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen finns på www.bernerindustrier.se och varje dotterbolags hemsida. Alla anmälningar tas emot och utreds av Berner Industriers visselblåsarkommitté. Var och en har en viktig roll i att slå larm vid misstanke om något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

E-post: whistleblower@bernerindustrier.se

Alternativt per post till:
Whistleblower
Berner Industrier AB
Birger Jarlsgatan 41A
111 45 Stockholm