Skip to content

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är vårt högsta beslutande organ vid vilken alla aktieägare är välkomna att delta.

Årsstämma i Berner Industrier ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ska i enlighet med bolagsordningen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman

Nedan finns information om Berner Industriers tidigare bolagsstämmor.
(Christian Berner Tech Trade namnändrades till Berner Industrier i maj 2024 efter beslut av årsstämman den 25 april 2024).