Skip to content

Teknik & distribution

Affärsområde Teknik & Distribution utgörs av distributionsverksamheterna i Norden som verkar under varumärket Christian Berner samt av norska Empakk som är en ledande leverantör av förpackningslösningar och maskiner till livsmedelsindustrin.

Distributionsverksamheten är representerat genom lokala bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark och är inriktad mot tekniska komponenter och system som hjälper kunder att effektivisera sin verksamhet och värdekedja. Till exempel erbjuds lösningar för vattenrening, förpackningsutrustning och vibrationsdämpning. Teknisk plast och processteknik är andra områden. Bolagen agerar framför allt som lokal distributör av ledande tillverkares produkter, men erbjuder även egna produkter inom bland annat förpackningsmaterial och fyllningsmaskiner. Försäljningen sker i huvudsak lokalt, genom respektive bolags organisation.

En ledande teknikpartner

Kunderna återfinns inom olika delar av industrin, bland annat inom järnvägar, vatten och avlopp, tillverknings­ och processindustrin, trä̈­ och sågverksindustrin samt inom gruvindustrin. Offentlig sektor utgör också en viktig kundgrupp, bland annat avseende utrustning och förpackningsmaterial till storkök som bidrar till ökad hållbarhet. Den breda kundbasen ger en god riskspridning.

Spännande framtidsområden är till exempel vattenrening, vibrationsdämpning för spårbunden trafik, olika typer av filterlösningar eller slitdelar till industrin. Gemensamt för alla delar av affärsområdet är att det finns en hög teknisk kompetens och nyfikenhet på hur vi tillsammans kan lösa samhällets utmaningar med hjälp av olika tekniska lösningar.

Teknik & distribution nettoomsättning och EBITA-marginal

Loading...
Clean up the foam under flowing water

Rent dricksvatten i Forshaga med avancerad uv‐teknologi

Behovet av rent dricksvatten växer med befolkningen och för orter med mycket turism kan behoven dessutom variera mycket över året. Samtidigt har vi ökat kraven på vårt dricksvatten. Det ställer ökade krav på kommunerna att kunna klara säkerheten för vattenförsörjningen, samtidigt som vi dessutom vill minimera miljöpåverkan från vattenreningen i form av energibehov och kemikalieanvändning.

En kommun med alla ovan utmaningar är Forshaga kommun i Värmland, vilka har förbättrat sitt kommunala vattenverk från 1970­talet för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Efter en omfattande renovering och uppgradering under 2022,implementerade de en mikrobarriär med UV-­desinfektion med hjälp av rådgivning från Christian Berner AB. Under 2023 levererade Christian Berner AB certifierade UV­-aggregat från ULTRAAQUA för att optimera driften. Systemet kan anpassas för olika driftsförhållanden, som till exempel ökade behov under turistsäsong och har fördubblat kapaciteten, vilket har höjt säkerheten för vattenförsörjningen. Utöver att vattenförsörjningen tryggas innebar systemet alltså en energibesparing genom att vara flexibelt, samtidigt som tekniken effektivt eliminerar föroreningar och mikroorganismer från verkets dricksvattentäkt, sjön Visten i Deje. Dessutom ger UV-­behandlingen en säkerställd vattenkvalitet med betydligt lägre behov av kemikalier i reningen vilket ytterligare minskar reningens miljöpåverkan.

Christian Berner AB, Sverige

Case 2

Christian Berner AS har utvecklat en miljöstation åt Skanska

När man borrar eller spränger till exempel tunnlar genereras stora mängder slam att hantera. Detta eftersom vatten används för att binda stendamm från arbetet och därmed hindra dammet från att gå ut i luften. Vatten används också för att kyla borrhuvudet. Vanligtvis transporteras slammet till stora sedimenteringsbassänger där stenar och stendamm över tid sjunker till botten och på så sätt separeras från ytvattnet. Bassängerna tar upp stora ytor, och ofta behöver slammet transporteras långa sträckor med lastbil för att komma dit.

För Skanskas räkning har norska Christian Berner AS i stället utvecklat ett mobilt system för vattenrening i samband med tunnelborrning. Systemet kan därför etableras på plats vid projektet, vilket gör att onödig transport av miljöavfall, slamrester med mera kan reduceras betydligt och vattnet kan återanvändas på plats.

All utrustning för separering och filtrering är mobil och stora delar ryms i en flyttbar 20-fots container. Det innebär att Skanska kan rena på plats och därefter flytta med sig utrustningen till nästa ställe, med stor besparing i transporter av både slam och vatten. 

Christian Berner AS, Norge

christian-berner-company-logo

Christian Berner AB, Sverige

christian-berner-company-logo

Christian Berner Oy, Finland

christian-berner-company-logo

Christian Berner AS, Norge

christian-berner-company-logo

A/S Christian Berner, Danmark

empakk-company-logo

Empakk AS, Norge

Dotterbolag inom affärsområdet