Skip to content

Personuppgifter

För oss inom Berner Industrierkoncernen är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka tillsynsmyndigheten Datainspektionens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Berner Industrier AB, org.nr 556026–3666 med tillhörande dotterbolag, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Så använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgöres av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du har kontakt med våra säljare, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

· De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:

· Namn, titel

· Kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och e-post.

· Kundnummer.

· Betalningsuppgifter.

· Uppgifter om dina inköp.

· IP-adress och information om din användning av Berner Industriers webbplatser.

· Information om vilka av våra produkter eller tjänster du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till.

Därför behandlar vi uppgifter om dig

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter för att:

· Fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leveranser och support.

· Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.

· Underlätta kundrelationen och kundservice som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

· Lämna information och skicka marknadsföring, per post, e-post, SMS samt telefon

· Förse dig med relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

· Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter, tjänster och lösningar.

· Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

Berner Industriers lagliga grunder att behandla personuppgifter

I detta avsnitt beskrivs behandlingen av dina personuppgifter på ett antal legala grunder. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra projekt och köp och för att kunna fakturera dig. I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter

som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. Vi kan också behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke kan återkallas av dig. För att återkalla ett samtycke kontaktar du oss via de kontaktuppgifter du finner längst ned på denna sida.

Så länge sparar vi uppgifter om dig

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftstext. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Berner Industrier koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer, för att fullgöra affärsavtal och uppdrag för våra kunder, leverera gods, utföra marknadsundersökningar t ex en årlig kundundersökning, utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till kundevent och liknande aktiviteter. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhetsproblem eller tekniska problem. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Berner Industriers leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Så skyddas dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina rättigheter

Berner Industrier ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bland annat lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till gdpr@bernerindustrier.se alternativt kontakta oss via uppgifterna du finner längre ner på denna sida. När vi

har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies under fliken Cookies på hemsidan.

Ändring av texten personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av Personuppgifter ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.

Denna information gäller fr.o.m. 2024-05-21.

Kontakta oss

Telefon växel: 031-33 66 900 E-post: gdpr@bernerindustrier.se

Berner Industrier AB Att: GDPR Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm