Skip to content

Revisor

Vid årsstämman 2024 omvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB som revisor för tiden fram till slutet av årsstämma 2025, i enlighet med valberedningens förslag. Auktoriserade revisor Mathias Arvidsson är huvudansvarig revisor.

Den externa revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god redovisningssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Revisorn rapporterar slutsatserna av revisionen till revisionsutskottet och till styrelsen.