Skip to content

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enigt styrelsens arbetsordning ska revisionsutskottet bestå av minst tre ledamöter som är oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, varav en styrelseledamot även ska vara oberoende i relation till bolagets större ägare.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet bistår även valberedningen med förslag till val av revisor.

Revisionsutskottet utgörs av följande ledamöter:

  • Lars Gatenbeck, ordförande
  • Joachim Berner
  • Pia Irell