Skip to content

Styrelsens arbete

Styrelsen har övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med företagets och aktieägarnas intresse.

Styrelsen är ansvarig för att tillämpliga regler följs och att bolaget har effektiva kontrollsystem i den decentraliserade organisationen. En balans mellan risk och kontroll eftersträvas. Styrelsen utvärderar kontinuerligt koncernens tillväxts- och lönsamhetsmål samt finansiella, sociala och miljömässiga risker.

Styrelsen tar fram instruktioner och riktlinjer för den verkställande direktören. Styrelsen har antagit en arbetsordning som bland annat anger vilka punkter som ska avhandlas på ordinarie styrelsemöten och där arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören preciseras.

I enlighet med Kodens föreskrifter har styrelsen inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Den externa revisorn redogör för sina iakttagelser till styrelsen i sin helhet en gång per år.