Skip to content

Ersättningar

Berner Industriers årsstämma har antagit riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Huvudprincipen är att ersättningarna ska vara marknadsmässiga och göra att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Ersättningarna kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning samt i vissa fal av övriga förmåner. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns beskrivna i årsredovisningen för 2023. Ersättningsrapporten för 2023 lades fram för årsstämman 2024 och finns att tillgå under stämmohandlingarna här.

Optionsprogram

Årsstämman 2022 beslutade om att införa ett teckningsoptionsprogram om maximalt 400 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Berner Industrier. Teckningsoptionerna har erbjudits mot marknadsmässig ersättning enligt Black & Scholes modell. Teckningsoptionerna ge möjlighet att teckna aktier under perioden 1 september 2025 – 30 september 2025 till kurs 34,03 kronor. Per den 31 december 2023 fanns 310 000 teckningsoptioner utestående.