Skip to content

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda ersättning-och anställningsfrågor för vd och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet följer och utvärderar också de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst två ledamöter. Vid sidan av ordförande för ersättningsutskottet ska övriga ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet utgörs av följande ledamöter:

  • Joachim Berner, ordförande
  • Kerstin Gillsbro