Skip to content

Vision och mål

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Berner Industriers övergripande mål är att koncernen ska nå en uthållig, hållbar och tillfredsställande lönsamhet och tillväxt.

Våra finansiella mål möjliggör både investeringar i våra befintliga bolag och förvärv av nya spännande verksamheter som kompletterar de bolag vi redan har. En växande verksamhet skapar också utvecklingsmöjligheter för våra anställda och gör oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till att vi blir en uppskattad samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Finansiella mål

Koncernens långsiktiga finansiella mål innebär att bolaget ska nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 10 procent över en konjunkturcykel, inklusive förvärv. EBITA-marginalen ska uppgå till i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 35 procent och avkastningen på eget kapital till minst 25 procent.

Styrelsens har som ambition att aktieägarna ska erhålla en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Berners Industriers mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. Vid förslag om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.