Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Stockholm, 25 april 2024 Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll torsdagen den 25 april 2024 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,90 kronor per aktie samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutade stämman att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 april 2024. Utbetalning av utdelningen är beräknad till den 3 maj 2024.
· Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
· Stämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
· Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 450 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning utgår också med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott, totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott, samt totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.
· Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
· Stämman beslutade om omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro och Carl Adam Rosenblad som ordinarie styrelseledamöter. Till nyval valdes Helena Grubb och Pia Irell som ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes till styrelsens ordförande.
· Stämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
· Stämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning att gälla fram till dess att stämman antar nya riktlinjer.
· Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B med en maximal utspädning om högst tio (10) procent av rösterna i bolaget. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.
· Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2023.
· Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen innefattande bland annat byte av bolagets företagsnamn till Berner Industrier AB.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.