Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Mölnlycke, 10 juni 2020

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll onsdagen den 10 juni 2020 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

 • Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna.
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 500 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt 50 000 kronor vardera till de övriga två utskottsledamöterna.
 • Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade om omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Malin Domstad, Stina Wollenius, Bertil Persson och Kerstin Gillsbro som ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
 • Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisorer på ett år.
 • Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Gårdaverken AB, Kristina Brandt, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo Fonder AB valdes.
 • Årsstämman beslutade om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
 • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B om sammantaget högst tio (10) procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.
 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 42 procent av den fasta kontanta årslönen för vd och upp till 25 procent av den fasta kontanta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Om bolaget avslutar anställningen är vd berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner.
 • Årsstämman beslutade slutligen om ändring av bolagsordningen varigenom möjlighet till poströstning infördes i bolagsordningen.Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.