Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport kvartal 2, 2021

Kraftigt ökad orderingång. Christian Berner Tech Trades andra kvartal präglades av hög aktivitet på marknaden och kraftigt ökad orderingång, vilket ger goda förutsättningar för återhämtning under andra halvåret 2021. Koncernens omsättning ökar till följd av förvärv. Den organiska tillväxten och resultatet påverkas negativt av den svaga orderingången under andra halvåret 2020 och första månaderna 2021. Även effekter från råvaru- och komponentbrist påverkar kvartalets resultat negativt.

Andra kvartalet i sammandrag
(april–juni 2021)

 • Orderingången uppgick till 212,8 (142,4) MSEK, en ökning med 49,4 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 27,8 procent.
 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 185,5 (163,9) MSEK, en ökning på 13,2 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 4,9 procent.
 • EBITA var 8,0 (14,0) MSEK. EBITA-marginal blev 4,3 (8,5) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,28 (0,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16,5 (27,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 28,7 (21,8) MSEK.

Första halvåret i sammandrag
(januari–juni 2021)

 • Orderingången uppgick till 381,0 (328,1) MSEK. För jämförbara enheter var det en ökning med 1,1 procent
 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 345,9 (339,2) MSEK. Ökning mot första halvåret 2020 är 2,0 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 11,8 procent.
 • EBITA var 15,8 (18,5) MSEK och EBITA-marginalen låg på 4,6 (5,5) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 (0,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,6 (49,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 21,1 (70,4) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Bolaget höll årsstämma 29 april 2021. Utdelning på 0,75 kr per aktie, totalt 14,1 MSEK betalades ut till aktieägarna.
 • Bolaget har anställt Sara Johansson som ny HR chef, med start 1 september.
 • Christian Berner Tech Trade förvärvar GF Swedenborgs Ingeniörsfirma AB 15 april 2021. Tillträde var per 3 maj. Swedenborg inkluderas i räkenskaperna för maj och juni och förvärvskostnader om ca 1,8 MSEK påverkar resultatet negativt i andra kvartalet. Mer om detta i NOT 3 på sidan 16.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • CFO, Torbjörn Gustafsson, lämnar på egen begäran bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt sex månader. Rekrytering av ersättare är påbörjad.

VD har ordet
Stark orderingång
Ökad omsättning men svagt resultat andra kvartalet. Bra orderingång ger goda förutsättningar för återhämtning under andra halvåret.

Omsättningen ökade med 13,2 procent i det andra kvartalet till följd av förvärv. Justerat för förvärv var utvecklingen svagare. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 4,3 (8,5) procent. Det är vi inte nöjda med. Resultatet påverkades av tre faktorer: 1) den svaga orderingången under det andra halvåret 2020 och det första kvartalet 2021, som en effekt av pandemin 2) förskjutning av vinstavräkning på värmeprojekt då Covid-19 har hindrat arbete på plats, och 3) längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist.
Vi har under kvartalet dock sett en vändning i orderingången som varit stark och växt med hela 49,4 procent, förvisso jämfört med enkla jämförelsetal påverkade av Covid-19. På grund av en mer gynnsam affärs- och produktmix har vi också en bättre bruttomarginal jämfört med i fjol, vilket gör att vi ser ett starkt andra halvår framför oss.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 6,5 (10,0) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera intressanta projekt, bland annat på UV och instrument inom vattenrening samt maskiner och emballage för förpackningar inom e-handel. Det är dessutom glädjande att GF Swedenborg som förvärvades första maj levererar per omgående. Däremot har vi saknat större värmeprojekt i Zander & Ingeström.
Danmark gjorde ett resultat med en EBITA-marginal på 6,1 (-1,3) procent. Orderingången var svagare under kvartalet men vi fick ett par order från process- och livsmedelsindustrin på Fillflex-produkter och inom Materialteknik på vibrationsdämpande material till gym.
I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 10,1 (16,0) procent samtidigt som orderingången i kvartalet var bra med en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin. Empakk AS, som förvärvades under sista kvartalet i fjol, bidrog positivt.
Finland gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på 3,8 (5,5) procent. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin gick fortsatt bra medan större maskininvesteringar inom processindustrin alltjämt saknas.

Framtid
Vi bedömer den underliggande efterfrågan som fortsatt stabil och har förhoppningar om en än mer positiv utveckling under året, vilket den starka orderingången under kvartalet borgar för.
Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler bolag till koncernen. Det är därför glädjande att de förvärv som gjorts det sista året har integrerats på ett bra vis i koncernen och bidrar positivt.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf