Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport kvartal 1

God kostnadseffektivitet och starkt kassaflöde

Året började på en hög nivå med god utveckling inom affärsområdet Energi & Miljö. Koncernens arbete med att fokusera på decentralisering har reducerat centrala kostnader, ökat lokalt fokus vilket stödjer resultatutvecklingen samt starkt förbättrat kassaflöde.

Första kvartalet 2024

 • Orderingången uppgick till 222,3 (237,8) MSEK, en minskning med 6,5 procent.
 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 243,2 (238,3) MSEK, 2,0 procent tillväxt, varav 2,8 procentenheter
  organiskt. 0,8 procentenheter negativ effekt från dotterbolag i utländsk valuta.
 • EBITA uppgick till 14,5 (14,3) MSEK, en ökning med 1,4 procent.
 • EBITA-marginalen uppgick 5,9 (6,0) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,47 (0,47) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,6 (14,7) MSEK. Totalt kassaflödet för perioden om 26,4 (6,1) MSEK, inklusive frivillig amortering om 17 MSEK.
 • Skuldsättningsgraden reducerades ytterligare under kvartalet och uppgick vid periodens utgång till 0,5, (räntebärande
  skulder/EBITDA för senaste 12 månaderna).
 • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på totalt 0,90 (0,60) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Finansieringsavtalet med koncernens huvudbank förlängdes enligt gällande option under kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET

Stabil inledning på det nya året

Första kvartalet 2024 inleddes i linje med samma kvartal föregående år. Vi fortsätter att se styrkan i vår diversifierade affär, både genom motståndskraften i tuffare tiden, såväl som det allt starkare kassaflödet. Med en stark balansräkning i ryggen tar vi oss an det nya året.

Som kommenterat i förra rapporten avslutades 2023 med något avvaktande orderingång inom framför allt Teknik & Distribution, drivet av osäkerhet runt ränteläget och vart konjunkturen är på väg. I takt med att kvartalet framskridit har vi
sett gradvisa ljusningar på flera ställen, trots att till exempel våra finska kunder inom Teknik & Distribution påverkats av
strejker under första kvartalet. Under kvartalet slutförde vi också outsourcing av våra it-funktioner, vilket påverkade de
flesta bolagen inom Teknik & Distribution och ett av bolagen inom Energi & Miljö. Målsättningen har varit att skapa en mer
robust och effektiv hantering av vår interna support. Energi & Miljö fortsatte den starka utvecklingen, och ökade sin omsättning under kvartalet med 13 procent, drivet av full fart inom de flesta enheterna. Bullerbekämparen höll ett något lägre tempo under kvartalet i och med att de tog ett nytt affärssystem i bruk, renoverade och optimerade sina produktionslokaler samt lanserade ny webb. Nu finns förutsättningarna för fortsatt tillväxt framöver.

Affärsutveckling i ljuset av hållbarhetsarbetet

Allt fler känner till vår vision, att lösa samhällets utmaningar med teknik, och det innebär att vi ständigt funderar både över
utmaningarna vi står inför, vare sig det rör tillgång till energi, ansvarsfull hantering av naturresurser eller den påverkan på
omvärlden vi själva har. Det har därför varit spännande att under kvartalet inleda arbetet med dubbel väsentlighetsanalys
inom ramen för de nya regelverken. Arbetet har hittills gett oss många spännande dialoger om vår verksamhet och framtida satsningsområden. Det är fantastiskt kul att få bottna i samhällsutmaningarna tillsammans med våra kunniga medarbetare,
med den bredd av kunskaper och erfarenheter de besitter.

Starkt kassaflöde ger möjligheter framåt

Utöver de organiska affärsmöjligheterna arbetar vi oförtrutet med att uppvakta potentiella förvärv. Generellt upplever vi att
förvärvsmarknaderna har lossnat mer och mer under de senaste kvartalen och att det finns fler möjligheter där ute.
Samtidigt har vårt arbete med att öka kassaflödet fortsatt att stärka balansräkningen. Vår nettoskuld relaterat till EBITDA
ligger nu på låga 0,5 räknat före IFRS-effekter, vilket ger oss gott utrymme för förvärv.

Caroline Reuterskiöld
vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB