Skip to content
Regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2

Fortsatt stark orderingång. Christian Berner Tech Trade AB (publ) visade även under andra kvartalet en bra orderingång med 6,0 procent tillväxt.

Andra kvartalet i sammandrag
(april – juni 2017)

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 115,1 (118,9) MSEK, 3,2 procent lägre än föregående år.
• Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (8,8) MSEK.
• EBITA var 8,6 (9,1) MSEK.
• EBITA-marginalen låg på 7,5 (7,7) procent.
• Orderingången uppgick till 122,5 (115,5) MSEK en tillväxt om 6,0 procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,34 (0,35) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 6,1 (6,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -3,8 (-1,9) MSEK inklusive utdelning till aktieägarna om 9,4 MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden

• Bolaget höll årsstämma 24 april 2017. Utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt 9,4 MSEK betalades ut till aktieägarna.
• Bolagets styrelse beslutar att utnyttja bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier som gavs av årsstämman 2017. Syftet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i samband med eventuella framtida företagsförvärv.
• CFO Anna Boqvist lämnar i slutet av året bolaget för nya utmaningar utomlands.
• Bolaget levererar vibrationsdämpning till projektet Hagastaden i Stockholm.

Första halvåret i sammandrag
(januari – juni 2017)

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 223,7 (215,9) MSEK, en tillväxt om 3,6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (14,1) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.
• EBITA var 10,4 (14,8) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.
• EBITA-marginalen låg på 4,7 (6,8) procent.
• Orderingången ökade 11,3 procent till 248,4 (223,2) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 (0,55) SEK.
• Avkastning på Eget kapital för rullande tolv månader blev 21,3 (30,8) procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 4,9 (11,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,2 (-13,1) MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

• Bolaget har påbörjat återköp av egna aktier via SEB enligt pressmeddelande 2017-05-22.

VD HAR ORDET

Fortsatt stark orderingång skapar goda förutsättningar för resten av året.

Under det andra kvartalet ökade orderingången med sex procent jämfört med samma period förra året, och uppgick till 122 (115) MSEK. Det skapar goda förutsättningar för en bra utveckling för bolaget under det andra halvåret.

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 115 (119) MSEK. Jag kan konstatera att vi hade en fortsatt stark orderingång på samtliga av bolagets marknader förutom Norge som dock utvecklar sig bättre än tidigare.  Inom bland annat infrastruktur och bygg ser vi en fortsatt bra investeringsvilja. Detta är positivt för vårt affärsområde Materialteknik där vi är involverade i ett flertal större projekt med leverans under det andra halvåret. Även inom vårt andra affärsområde, Process & Miljö, ser vi en god investeringsvilja i marknaden.

EBITA-marginalen uppgick för det andra kvartalet till 7,5 (7,7) procent. Vi är inte nöjda med detta resultat, men givet den starka orderingången under det första halvåret ser det positivt ut framöver.

Marknadernas utveckling under kvartalet

Sverige och Danmark fortsätter att utvecklas väl. I Sverige var EBITA-marginalen för det andra kvartalet 10,5 procent medan den i Danmark uppgick till 6,6 procent.
I Sverige har vi inom affärsområdet Materialteknik fått ett flertal order, bland annat till Göteborgs Spårvägar och även inom trähusbyggnation som är en bransch som fortsätter att visa en mycket stark utveckling. Därutöver ska Christian Berner leverera vibrationsdämpande material som uppfyller högt ställda krav till projektet Hagastaden i Stockholm.

Inom affärsområdet Process & Miljö ska vi leverera packmaskin, robotpalletering och sträckhuvsutrustning för lignin till Domsjö Fabriker AB. Ordern innebär leverans av en komplett lösning som skapar mervärden för kunden bland annat i form av ökad säkerhet och minskade underhållskostnader.

I Norge däremot finns det efter ett nollresultat för det andra kvartalet en del utmaningar att hantera för att kunna vända utvecklingen framöver och förbättra resultatet. Detta bedömer jag att vi kommer att göra successivt framöver med ny vd sedan april på plats.

I Finland uppgick EBITA-marginalen till 1,9 procent under det andra kvartalet, och 6,4 procent för det första halvåret. Både inom våra affärsområden Materialteknik och Process & Miljö ser den finska marknaden markant bättre ut än förra året.

Beslut om återköp av aktier

Christian Berners styrelse beslutade att utnyttja bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier. Syftet är att möjliggöra att använda aktier som en del av betalningen vid framtida förvärv.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB