Skip to content
Regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2020

Första kvartalet i sammandrag (januari – mars 2020)
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 175,4 (166,3) MSEK, en total ökning på 5,4 procent.
• EBITA var 4,5 (14,6) MSEK och EBITA-marginal blev 2,6 (8,8) procent. Första kvartalet påverkas negativt från omstruktureringskostnader -0,7 MSEK på personalkostnader, samt valutapåverkan i Norge om ca -1 MSEK.
• Orderingången uppgick till 185,7 (166,3) MSEK, en ökning med 11,7%.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 (0,55) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,7 (10,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 48,6 (-16,9) MSEK, där kassaflödet påverkats positivt av förändring i rörelsekapital och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal med SEB om en revolverande kreditfacilitet (RCF) på 200 MSEK över tre år. Under första kvartalet har koncernen dragit 100 MSEK från RCF, där delar använts för att lösa befintliga lån och resterande del för att stärka bolagets kassa. De 100 MSEK är klassificerade som långfristiga skulder till kreditinstitut i balansräkningen.
• Med anledning av de negativa effekterna coronaviruset har koncernen initierat besparingsåtgärder i alla länder, där korttidspermitering av personal är största delen, men även övriga besparingsåtgärder genomförs. Inga statliga stöd är inkluderade i det finansiella resultatet för första kvartalet. De personalrelaterade åtgärderna, främst i form av korttidspermitteringar gäller först från 1 april. Övriga besparingsåtgärder har endast marginell påverkan på första kvartalet.
• Styrelsen har valt att skjuta upp årsstämman och därmed kunna avvakta effekterna coronaviruset har på bolaget. Stämman planeras att hållas under juni månad och kallelse kommer att ske senast fyra veckor i förväg.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Covid-19 har fortsatt påverka verksamheten och utvecklingen följs noga. Per första april har delar av personal korttidspermitterats. Stor andel av personal i koncernens svenska bolag är permitterade, men i övervägande del till den lägsta graden av permittering, dvs. 20 procent. Bolagen avser söka statligt stöd för korttidspermitteringen.

VD HAR ORDET

Omsättningsökning, men ett svagt första kvartal – och osäkerhet inför året trots en god orderingång

Ett svagt resultat där avsaknad av större leveranser i värmeprojekt från Zander &Ingeström gjorde att resultatet för det första kvartalet minskade jämfört med ifjol. Det tidigare kommunicerade Vitrysslandsprojektet kommer att levereras ut senare under året. Som vi har nämnt i tidigare rapporter har vi efter förvärvet av Z&I en större slagighet mellan kvartalen beroende på hur leveranser av större projekt faller ut.

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 2,6 (8,8) procent vilket vi inte är nöjda med, särskilt inte i jämförelse med fjolåret. Detta även om årets resultat tyngdes av engångseffekter relaterade till personal och av valutaeffekter, samtidigt som fjolåret gynnades av ett mycket starkt Zander & Ingeström med slutleveranser av värmeprojekt till Kina. Omsättningen ökade med 5,4 procent jämfört med ifjol och vi hade även en stark orderingång. Det är positivt för fortsättningen av året även om det är svårt att prognostisera längre in i framtiden beroende på den stora oro som nu råder.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 5,8 (12,5) procent och orderingången under kvartalet var fortsatt god. Vi ser en fortsatt relativt stabil efterfrågan i marknaden och en ökad aktivitet inom infrastruktur. Inom vissa produktområden ser vi dock en viss avvaktan på nya investeringar. Under kvartalet tog vi flera spännande projekt, bland annat vibrationsdämpande material till spårvägen i Göteborg och inom vattenrening till Gotland. Vi såg även flera maskininvesteringar inom Fillflex fyllningsmaskiner där efterfrågan ökade från kunder som tillverkar olika typer desinfektionsprodukter.

Danmark gjorde ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 10,6 (12,7) procent. Orderingången var vikande under kvartalet även om vi fick ett par större order från process- och livsmedelsindustrin.

I Norge gjorde vi tyvärr en förlust på -300 KSEK (791), vilket främst berodde på valutaförluster i och med den norska kronans branta nedgång. Även om det är en resultatmässig besvikelse så var orderingången i kvartalet bättre än ifjol och vi såg en högre försäljning än tidigare med fler större infrastrukturprojekt inom järnväg och en fortsatt god utveckling på en del kritiska produkter såsom pumpar, slangar och instrument i vårt erbjudande till fiskeindustrin.

I Finland hade vi en EBITA-marginal på 3,6 (3,8) procent med en bra försäljning och orderingång både inom maskinförsäljningen till läkemedelsindustrin samt inom vibrationsteknik till flera byggprojekt.

Covid-19
Det råder stor oro och osäkerhet kring hur spridningen av Covid-19 påverkar ekonomin och därigenom Christian Berner Tech Trades verksamhet. För årets första kvartal är den finansiella påverkan från Covid-19 endast marginell, men under sista veckorna i mars kom coronaviruset att påverka verksamheten för Christian Berner mer påtagligt. Möjligheten att besöka befintliga och potentiella kunder, och utföra serviceuppdrag blev då, och är fortfarande, ytterst begränsad på koncernens alla marknader. Dock har de kunddialoger gällande projekt och uppdrag som varit långt gångna kunnat slutföras och god orderingång har upprätthållits under hela kvartalet.

I en förlängning minskar dock vår försäljning när vi inte kan bedriva vår verksamhet på vanligt sätt och våra kunder skjuter större investeringar på framtiden för att man vill se hur omvärlden utvecklar sig innan man fattar beslut. Den löpande försäljningen av reservdelar, slitdelar och förbrukningsvaror ser vi inte kommer att påverkas i någon större utsträckning.

Just nu har vi inga problem med inleveranser av varor, även om det kan komma att ändras om situationen blir långvarigt. Vi har inte heller haft problem med bearbetning och/eller utleveranser till kunder på grund av Covid-19.

Den underliggande efterfrågan bedöms som fortsatt stabil även om vi ser en viss avmattning inom en del produktområden bland annat Gas & Energi, Teknisk plast och vår Högtrycksförsäljning till entreprenadbolag.

Trots svårigheter i marknaden, relaterat till Covid-19, står Christian Berner idag starkt. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark balansräkning och en finansiell styrka som kan möta även de svårare tiderna vi nu ser ut att gå emot.

Givet att vi inte kan bedriva normal verksamhet med våra kunder och därmed ser en minskad försäljning som följd har vi initierat ett kostnadsbesparingsprogram för att möta den nedgång Covid-19 kommer att ge. Största delen sker genom korttidspermitteringar för delar av personalen.

Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler bolag till koncernen. I och med den marknadsoro som nu råder kan det öppna sig möjligheter då vi finansiellt står bra rustade.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.